НЕВЕН

– НЕВЕН Излази двомесечно

– Главни и одговорни уредник: Јелена Допуђ

– Лектор: Милијана Кочић

– Графички дизајнер: Ненад Чикић

– Илустратори: Маша Павловић, Нада Серафимовић, Никола Драгаш

– Сарадници:  Младен Марковић, Бојана Голубовић Николић, Бојан Петровић, Мирјана Т. Лазаревић, Максуда Муратовић, Јасна Скомрак, Александар Чотрић

– Издавач: Новосадски дечји културни центар, Нови Сад

За издавача: Александра Лукић

 

Адреса редакције:

“НЕВЕН”, 21000 Нови Сад, Радничка 20

Телефон: 021/521-447

Контакт: neven@nsdkc.rs 

Часопис „НЕВЕН” финансира Град Нови Сад, Управа за културу.

МАЛИ НЕВЕН

– Мали НЕВЕН Излази двомесечно

– Главни и одговорни уредник: Ивана Ђурђевић

– Лектор: Милијана Кочић

– Графички дизајнер: Ненад Чикић

– Илустратор: Маша Павловић

– Сарадници: Љубица Танкосић, Младен Марковић, Јелена Павић, Сашка Дробњак, Миомир Дејановић – МиДеј

– Издавач: Новосадски дечји културни центар, Нови Сад

– За издавача: Александра Лукић

Адреса редакције:

“Мали НЕВЕН”, 21000 Нови Сад, Радничка 20

Телефон: 021/521-447

Контакт: malineven@nsdkc.rs m

Часопис “Мали НЕВЕН” финансира Град Нови Сад, Управа за културу